Bases del concurs 2014

1 Per accedir al premi de comparses es necessita un mínim de 25 persones per comparsa i per carrossa, inclòs el xofer.
2 Per accedir al premi de grups es necessita un mínim de 3 persones.
3 Podran participar comparses que no tinguin opció a premi.
4 El lliurament de premis es farà amb un xec durant la Festa de Cloenda. Tanmateix s’haurà de signar un rebut per duplicat per el import del premi, d’acord amb la normativa dels Ajuntaments. Les persones que recullin el Premi és obligatori que portin disfressa.
5 Es demanarà que hi hagi una separació entre comparsa i comparsa. La persona encarregada de marcar dites distàncies serà de la Comissió i caldrà respectar les seves indicacions. En cas contrari seran amonestats i restarà puntuació.
6 Cada comparsa que vulgui fer una exhibició davant del jurat disposarà d’un màxim de 3 minuts per fer-ho. S’haurà de respectar el temps estrictament. En cas contrari seran amonestats i restarà puntuació.
7 S’haurà de dur el nom i número en un lloc visible. L’esmentat número serà facilitat per la Comissió i s’haurà de tornar en arribar a la taula del Jurat.
8 És obligatori que cada comparsa porti:
– Un extintor
– L’assegurança obligatòria dels vehicles a motor.
9 Les puntuacions seran les següents:  
– Comparses: originalitat, carrossa, vestuari i coreografia durant la rua.  
– Grups: originalitat, vestuari i animació durant la rua i el ball.La comissió es reserva el dret d’admissió de les comparses sense un mínim de qualitat.
10 L’ordre de sortida serà per sorteig i la data del mateix serà comunicada a través de la nostra web.
11 Les inscripcions es faran omplint el formulari de la Web, fent una transferència bancària de 50 eur, en concepte d’Inscripció, que s’ingressaran al compte:

Catalunya Caixa ES56 2013 0271 4702 0068 2595

Aniran a nom de Comissió Carnaval de l’Alt Maresme, indicant numero de DNI, Nom i Cognoms del que fa l’ingrés, a fi efecte de poder-vos retornar aquests diners el dia de la Festa de Cloenda.

12 Per poder entrat al sorteig serà indispensable que hagin estat enviats a la Comissió les còpies de l’Assegurança dels vehicles a motor, DNI del responsable de la Comparsa o Grup i de la transferència.
13 En cas de pluja, un cop començada la rua, aquesta continuarà. Si alguna carrossa es retira (per opció pròpia), quedarà exclosa del premis. La Comissió es reserva el dret de suspendre el Carnestoltes, en cas de força major. En aquest cas la celebració s’ajornaria fins a la propera setmana, d’acord amb la Comissió organitzadora i els participants.
14 La Comissió de Carnestoltes de l’Alt Maresme no es farà responsable d’accidents i/o aldarulls en general que es puguin produir durant la realització de la rua.
15 Queda totalment prohibida l’entrada de menjar i ampolles de begudes, vidre, llaunes, bengales, petards, etc. ni objestes prohibits com ara navalles, punxons, etc. al recinte on es celebrarà la Festa de Cloenda per mesures de Seguretat Local.